fbpx

Regulamin sklepu

I. INFORMACJE OGÓLNE

Administrator („Hopera”) – SKY IS THE LIMIT LTD, SKY IS THE LIMIT LTD, 4th Floor, 18 St. Cross Street, EC1N 8UN London, Company No: 11144761 email: info@hopera.pl

Sklep – prowadzona platforma teleinformatyczna www.hopera.pl, umożliwiającą Użytkownikom wyposażonym w odpowiednie urządzenie końcowe do zapoznawania się z Produktami i Usługami Sprzedającego oraz zawieranie umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług.

Produkt – rzecz ruchoma, w tym książki, audiobooki, ebooki, videokursy, kursy online utrwalone na nośniku materialnym, udział w szkoleniach, warsztatach oferowane przez Hoperę za pośrednictwem Sklepu.

Plik – niezapisane na nośniku materialnym treści cyfrowe, a w szczególności ebook, audiobook, videokurs oferowane przez Hoperę za pośrednictwem Sklepu, w ramach świadczenia usług.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu.

Konsument – Użytkownik, będący osobą fizyczną dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1. Użytkownik może korzystać ze Sklepu pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies, Google Chrome z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, Apple Safari z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies. Minimalna rozdzielczość ekranu to 1024×768 pikseli.

2.2. Użytkownik, który dokonuje w Sklepie zakupu Plików, może korzystać z nich pod warunkiem spełnienia przez urządzenia końcowe Użytkownika następujących wymagań technicznych:

  1. pliki MOBI – czytnik Amazon Kindle, tablet, smartphone, komputer PC/Mac z zainstalowaną aplikacją do otwierania plików MOBI,
  2. pliki ePUB i PDF– komputer klasy PC lub Mac z monitorem o rozdzielczości minimalnej 800×600 pikseli, wyposażony w system operacyjny oraz program zdolny otwierać pliki ePUB, PDF (np. Adobe Acrobat Reader, Calibre, MobiPocket Reader) lub inne urządzenie końcowe, w tym czytnik ebooków, smartphone, tablet z zainstalowaną aplikacją do odtwarzania ww plików. 
  3. Pliki Mp3 i Mp4 – komputer klasy PC lub Mac z monitorem o rozdzielczości minimalnej 800×600 pikseli z zainstalowaną kartą dźwiękową i wyposażony w słuchawki. Głośniki lub inne urządzenie reprodukujące dźwięk i obraz.

2.3. Dla Produktów dystrybuowanych na trwałych nośnikach typu CD/DVD/BD, pendrive, karta flash – urządzenie końcowe dodatkowo wyposażone w czytnik CD/DVD/BD, pendrive, karta flash.

III. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

3.1. W ramach prowadzonego Serwisu Hopera oferuje sprzedaż produktów oraz treści cyfrowych, biletów na wydarzenia i szkolenia Użytkownikom, po wcześniejszym dokonaniu zamówienia przez Użytkownika.

3.2. Zawarcie umowy następuje po złożeniu przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty lub poprzez kliknięcie na klawisz „Kupuję i płacę”.

3.3. Użytkownik może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3.4. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia „formularza zamówienia”.

3.5. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on na podany wcześniej adres email wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia. 

3.6. Hopera w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia (w tym tożsamości Użytkownika).

3.7. Realizacja zamówienia dla produktów materialnych rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

3.8. Użytkownik może zamówić produkty oznaczone etykietą „w przedsprzedaży”. Termin realizacji takiego zamówienia zostaje wydłużony do czasu, kiedy produkt trafi do regularnej sprzedaży. Niniejszy zapis dotyczy również publikacji elektronicznych w tym ebook, audiobook, składających się z książki papierowej oraz publikacji elektronicznej. Konsument każdorazowo będzie informowany o terminie realizacji zamówienia, poprzez stosowną informację.

3.9. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto do zapłaty. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki, z którymi Konsument będzie mógł się zapoznać najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się z umową.

3.10. Wartość zamówienia zawierająca opusty i rabaty, może zostać dodatkowo pomniejszona, ze względu na zaokrąglenie wartości zamówienia, które związane jest z przeliczeniem ceny stosowanej w rozliczeniach detalicznych do ceny netto.

3.11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów i usług znajdujących się w ofercie bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

3.12. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

3.13. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) w przypadku produktów wynosi 7 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską oraz inne firmy kurierskie (do 10 dni). W przypadku przedsprzedaży zamówienie zostanie zrealizowane z chwilą kompletacji wszystkich zamawianych książek. Datą realizacji zamówienia jest wówczas data określona „Planowane wydanie: dd-mm-rr” przy konkretnym tytule. Data ta może ulec zmianie.

3.14. Realizacja zamówień treści cyfrowych nastąpi natychmiast po zaksięgowaniu przez Sklep wpłaty. Proces ten w zależności od wybranego modelu płatności może trwać od kilku sekund (PayPal, płatności online) do kilku dni (zwykły przelew).

3.15. Hopera nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem, podanym przez Użytkownika.

3.16. W przypadku wysyłki książek w wersji drukowanej, Sklep pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Użytkownika. Koszty przesyłki uzależnione są od sposobu dostawy, którą wybrał Użytkownik i na terenie Rzeczypospolitej Polskiej .

3.17. Sklep może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty, umieszczając stosowną informację na stronach Sklepu.

3.18. Promocje dostępne w Sklepie nie łączą się ze sobą, chyba, że Hopera przewidział możliwość łączenia promocji, o czym Użytkownik zostanie poinformowany na stronach Sklepu, przed złożeniem zamówienia.

3.19. Koszt przesyłki, o którym mowa w pkt. 3.16 wliczony jest w kwotę pobrania.

3.20. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba, że Konsument wybierze inny sposób dostawy, o czym poinformuje Hopera. Rozdzielenie jednego zamówienia na kilka dostaw, może wiązać się z naliczeniem dodatkowych kosztów wysyłki.

3.21. Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej Sklepu są własnością Hopera, lub Hopera posiada stosowne uprawnienia do korzystania z nich i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.) oraz prawa własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z poźn. zm.). Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

3.22. Użytkownik, który nabył produkty lub pliki w Sklepie, może użytkować je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.). Niedozwolone jest powielanie produktu, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej ze Sklepem.

3.23. Wszelkie Produkty i Pliki dostępne w Sklepie – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, chyba że co innego wynika z licencji, o czym Hopera poinformuje.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Użytkownik może:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Hopera niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Użytkownik nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna;
  2. żądać wymiany rzeczy na wolne od wad albo usunięcia wady. Sklep jest zobowiązany wymienić wadliwą rzecz na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

4.2. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Hopera usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Hopera. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

4.3. Użytkownik może zgłaszać reklamacje drogą elektroniczną: info@hopera.pl

4.4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanej rzeczy w Sklepie (np. kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, numer transakcji, etc.) oraz oświadczenie o którym mowa w pkt … Jednocześnie w przypadku reklamacji Produktów należy je przesłać na adres Hopera (info@hopera.pl). Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Nabywcy i powiadomi go o dalszym postępowaniu.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.1. Z zastrzeżeniem pkt 5.2-5.3, zgodnie z „Ustawą o prawach konsumenta” (Dz. U. 2014.827), Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument nie musi podawać przyczyny.

5.2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi jeżeli przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje również Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie dzienników periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

5.3. W przypadku wyrażania przez Konsumenta zgody na rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania go przez Hopera o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku lub użycia przycisku Czytaj. Jeżeli Konsument wyraził zgodę na automatyczne wysyłanie plików po ich zakupie na urządzenia mobilne lub Dropbox, traci on swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy z chwilą dokonania i opłacenia zakupu.

5.4. Oświadczenie od odstąpieniu od umowy Konsument może przesłać emailem na adres: info@hopera.pl.

5.5. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się umowę za niezawartą. Hopera nie później niż w terminie 14 dni zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Hopera dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Administratora lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Administratora do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Administrator zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

5.8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5.9. W przypadku biletowanych szkoleń i warsztatów stacjonarnych na żywo Hopera zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia najpóźniej w terminie 3 dni przed zaplanowanym dniem rozpoczęcia Szkolenia lub zmiany terminu. Szkolenie może być odwołane za pomocą poczty elektronicznej (wiadomości e-mail). Odwołanie szkolenia jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy przez Hopera (umowne prawo odstąpienia). Jeżeli Szkolenie zostanie odwołane, Uczestnik otrzyma pełny zwrot uiszczonej opłaty za Szkolenie. Jeżeli szkolenie zostało odwołane z powodu siły wyższej (powodzie, pożary o dużych rozmiarach, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi czy epidemie itp.) wówczas Hopera zaproponuje alternatywny termin szkolenia lub formę alternatywną w wersji online. Jeśli Uczestnik nie będzie chciał skorzystać ze szkolenia w innym zaproponowanym terminie, wówczas nie otrzyma zwrotu uiszczonej opłaty za Szkolenie. W przypadku zmiany formuły ze stacjonarnej na online z powodu siły wyższej, ale zostaje zachowany termin, wówczas uznaje się, że szkolenie, spotkanie klubowe czy warsztaty odbywają się normalnie z zachowaniem pełnego programu, a Uczestnik wyraża na to zgodę.

5.10. Możliwa jest rezygnacja ze szkolenia stacjonarnego przez Uczestnika i odstąpienie od Umowy w terminach wskazanych poniżej. W celu wykonania uprawnienia do odstąpienia od Umowy, Uczestnik składa organizatorowi (Administrator) oświadczenie drogą mailową na adres info@hopera.pl o odstąpieniu od Umowy. W przypadku złożenia oświadczenia:

a. najpóźniej w terminie do 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, organizator (Administrator) zwróci Uczestnikowi 75% wpłaconej opłaty za szkolenie.

b. w terminie od 7 do 13 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, organizator (Administrator) zwróci Uczestnikowi 50% wpłaconej opłaty za szkolenie.

c. w terminie 6 dni do 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, organizator (Administrator) zwróci Uczestnikowi 25% wpłaconej opłaty za szkolenie.

d. w terminie 2 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, organizator (Administrator) nie zwróci Uczestnikowi wpłaconej opłaty za szkolenie.

Organizator zastrzega sobie prawo do umożliwienia uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnych w innym terminie i mieście bez pobierania dodatkowych opłat Uczestnikowi, który odstąpił od Umowy w trybie opisanym w niniejszym punkcie.

5.11.Nieobecność Uczestnika na szkoleniu, spotkaniu klubowy, warsztacie równoznaczne jest z należytym jej wykonaniem (spełnieniem świadczenia) przez organizatora i powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych.

Poprzez nieuczestniczenie w zakupionym wydarzeniu o którym mowa powyżej, należy rozumieć niestawiennictwo Uczestnika do momentu rozpoczęcia szkolenia. W tym przypadku organizator nie jest zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek kwoty.

5.12.Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Uczestników związane z przełożeniem bądź odwołaniem szkolenia powstałych z powodów niezawinionych przez organizatora lub wskutek działania siły wyższej.

5.13. Uczestnik składając Zamówienie na Usługę szkoleniową wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach oraz nagraniach audiowizualnych pochodzących z poszczególnych szkoleń w dowolny sposób – w tym poprzez zamieszczanie na stronach Sklepu, w serwisach społecznościowych czy w sieci Internet, dla celów promocyjnych lub reklamowych samego Sklepu lub sprzedawanych w jego ramach Towarów bądź Usług. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Właściciela Sklepu, tj. info@hopera.pl

VI. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

6.1. Użytkownik składając zamówienie w Sklepie internetowym wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. 

6.2. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia oraz otrzymywania bieżących informacji na temat działań Hopera w postaci newslettera za pośrednictwem końcowych urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie z art 172  prawa telekomunikacyjnego. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.

6.3. Administratorem danych osobowych jest Hopera. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

6.4. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych przez Hopera oraz inne podmioty powiązane, w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie w tym zwłaszcza w formie Newslettera poprzez podane swoich danych we wskazanym formularzu. Użytkownik w każdym czasie może wycofać tę zgodę.

6.5. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przesłanie przez Sklep wiadomości na podany adres e-mail z prośbą o recenzję zakupionych książek. Użytkownik w każdej chwili zgodę tę może wycofać.

6.6. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer Sklepu na komputerze użytkownika. Przedmiotowe informacje dotyczą rozliczeń finansowych, takich jak: wartość i przedmiot zamówienia oraz poufne dane dotyczące karty kredytowej. Technologia cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani śledzenia ich nawigacji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Spowoduje to jednak pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego, Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

7.2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. 

7.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

>